AI Data Management System

Μια cloud πλατφόρμα σχεδιασμένη για τις ανάγκες επιφανειακού ελέγχου
στις βιομηχανίες, με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Λύσεις / AI DMS
Σχετικά με AI DMS
Το AI Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων (AI DMS) είναι μια cloud πλατφόρμα πολλαπλών (χρηστών) ικανή να προσλαμβάνει, να αποθηκεύει, να οργανώνει, να αξιολογεί και να διατηρεί μεγάλα δεδομένα που συλλέγονται από τον οργανισμό σας. Η πλατφόρμα είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες επιφανειακού ελέγχου υλικών στις βιομηχανίες.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων
Το AI DMS επιτρέπει την εξατομικευμένη πρόσβαση σε επιμέρους νησίδες δεδομένων και περιβάλλοντα διεπαφής χρηστών, βάσει δυναμικών ρόλων και προσαρμοσμένων δικαιωμάτων χρήσης. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πρόσβαση σε διάφορα επίπεδα:
  • Επίπεδο Ομίλου
  • Επίπεδο Εργοστασίου
  • Επίπεδο Μηχανημάτων
  • Επίπεδο Χρήστη
Η μεταφορά δεδομένων από το χώρο παραγωγής και η διατήρηση των δεδομένων στον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο, πραγματοποιείται με την ενσωμάτωση πρωτοκόλλων προηγμένης τεχνολογίας, τόσο σε επίπεδο εφαρμογής, όσο και σε επίπεδο υποδομής.
Προσαρμοστικότητα
Το AI DMS έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει εγγενώς πολλαπλές γλώσσες και τοποθεσίες, επιτρέποντας εγκαταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και κατανεμημένη οργάνωση των δεδομένων.
Η χρήση δυναμικών μεταφρασμένων όρων διευκολύνει την απρόσκοπτη προσαρμογή των τοπικών ρθυμίσεων των χρηστών και των οθονών διεπαφής.
Παρακολούθηση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο
Οι διαχειριστές μπορούν εξ αποστάσεως και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθούν την ποιότητα της επιφάνειας, σε πολλαπλές γραμμές παραγωγής, για ένα ή περισσότερα μηχανήματα σε ένα εργοστάσιο ή ακόμη και σε όμιλο εργοστασίων, σε όλο τον κόσμο.
Real Time production monitoring

Η πλατφόρμα είναι ευέλικτη και ικανή να φιλοξενεί και να παρέχει δεδομένα για διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Οι χρήστες λαμβάνουν μια επισκόπηση λεπτομερών επιφανειακών στοιχείων και έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με πολύτιμα δεδομένα που προσλαμβάνονται κατά την παραγωγή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και να βελτιστοποιηθεί η απόδοση.
Ειδοποιήσεις & ενημερώσεις εκτός σύνδεσης
Το AI DMS προωθεί αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις παραγωγών με υψηλό scrap, προς πολλαπλούς αποδέκτες / διοικητικά στελέχη.
Οι αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις είναι πολύτιμες στην περίπτωση που οι διαχειριστές πρέπει να εντοπίσουν ανωμαλίες παραγωγής και να αποτρέψουν την περιττή επεξεργασία του scrap ή προβληματικού υλικού στα επόμενα στάδια της παραγωγής.
Τεχνολογία
Το AI DMS παρέχει προηγμένα εργαλεία και οθόνες διεπαφής με στόχο την οργάνωση και ταξινόμηση των δεδομένων μηχανικής μάθησης.. Τα στελέχη Πληροφορικής μπορούν να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν και να επαυξήσουν δυναμικά σύνολα δεδομένων για σκοπούς επικύρωσης ή/και επανεκπαίδευσης των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα ενσωματώνει εξελιγμένες οθόνες διεπαφής χρηστών για τον οπτικό χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση των δεδομένων, ενώ καταγράφει το ιστορικό κινήσεων των χρηστών. Οι αναφορές απόδοσης επιτρέπουν τον συνεχή έλεγχο της απόδοσης της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιολόγηση του συστήματος από τους χρήστες.
AI engineering
Αναφορές Επιχειρηματικής Νοημοσύνης
Το AI DMS είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή των δεδομένων επιφανειακού ελέγχου σε αναφορές λήψης αποφάσεων προστιθέμενης αξίας. Το σύστημα παρέχει ιεραρχικά κατανεμημένες και έτοιμες για χρήση αναφορές ανίχνευσης και συγκέντρωσης των επιφανειακών σφαλμάτων, σε βάθος χρόνου. Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα γραφήματα ελαττωμάτων μέσω πολυκριτηριακών οθονών διεπαφής, προκειμένου να αποκαλύψουν μοτίβα και να συνδυάσουν τα επιφανειακά στοιχεία με διαφορετικές πηγές δεδομένων παραγωγής (plc, δεδομένα μηχανής κ.λπ.) για σκοπούς βελτιστοποίησης απόδοσης.
Business Intelligence reporting
Powered by
azure
Οι Λύσεις μας
Μάθετε τα πάντα για τις λύσεις μας Extrusion 4.0 και Stone 4.0
  • Η λύση Extrusion 4.0
    Η μόνη λύση στον κόσμο που εγγυάται έγκαιρη αναγνώριση ελαττωματικών προφίλ και μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλες τις βιομηχανίες αλουμινίου, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση παραγωγής.
  • Η λύση Stone 4.0
    Η μόνη λύση παγκοσμίως που εγγυάται αντικειμενική ποιοτική διαλογή μαρμάρων πλακιδίων & πλακών και μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλες τις βιομηχανίες φυσικών πετρωμάτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa poster
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.